تهیه طرحهای تجاری (Business Plan)

طرح تجاري يا Business Plan‌ در برگيرنده اهداف تجاري، راههاي دستيابي به اين اهداف، و طرح پيشنهادي براي دستيابي به اين اهداف است. اين طرح ميتواند شامل اطلاعاتي از تاريخچه سازماني باشد كه بدنبال دستيابي به اهداف است.

مخاطبين:

طرح تجاري ميتواند با رويكرد نگاه به داخل يا رويكرد نگاه به بيرون سازمان تهيه شود. آن دسته از طرحهاي تجاري كه با رويكرد نگاه به بيرون سازمان تهيه مي شوند معمولاً مورد توجه ذينفعان، و مخصوصاً سهامداران قرار مي گيرد. ذينفعان ميتواند شامل سرمايه گذاران و مشتريان باشد.

در نهادهاي دولتي، ذينفعان بيروني مي تواند شامل پرداخت كنندگان ماليات، موسسات دولتي رده بالا، و موسسات اعطاكننده وام، نهادهاي اقتصادي و بانكها باشند.


محتواي طرح تجاري:

طرحهاي تجاري ابزار تصميم گيري هستند به همين دليل نميتوان گفت كه محتواي ثابتي براي آن وجود دارد. معمولاً‌ محتوا و چارچوب Business Plan‌ بسته به اهداف و مخاطبين تدوين مي شود.

Business Plan دربرگيرنده تمامي ابعاد فرايند طراحي تجاري از قبيل استراتژيها، منابع مالي، عملياتي، و انساني، با در نظر گرفتن مجوزهاي قانوني است. براي مثال بانك ممكن است نگران نكول وام اعطا شده باشد بنابراين بايد طرح متقاعد كنندهاي براي او آورده شود.

تهيه يك طرح تجاري مستلزم داشتن دانشهاي زير است:

مالي، مديريت منابع انساني، مديريت داراييهاي نامشهود، مديريت زنجيره تامين، مديريت عملياتي، و بازاريابي است. ميتوان گفت يك طرح تجاري متشكل از طرحهاي كوچكي است كه باهم و در راستاي هدف مشترك، يك كاسه ميشوند.


Typical structure for a business plan:

1.cover page and table of contents
2.executive summary
3.business description
4.business environment analysis
5.industry background
6.competitor analysis
7.market analysis
8.marketing plan
9.operations plan
10.management summary
11.financial plan
12.attachments 


 

 

بخش های اصلی

ورود به سایتآمار بازدیدکنندگان